Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

FIFAPOINTS.PL

§1. Przepisy ogólne

 1. Regulamin korzystania ze sklepu internetowego o nazwie FIFAPOINTS („Sklep”), znajdującego się pod adresem internetowym fifapoints.pl („Regulamin”), określa zasady korzystania ze Sklepu, w tym zawierania umów o dostawę treści cyfrowych, o których mowa w ust. 2
 2. Sklep prowadzi działalność handlową na terytorium całego świata w zakresie dostawy treści cyfrowych: kody do gry FIFAPOINTS (“Gra”), zwane dalej: “Kodami”
 3. Właścicielem Sklepu („Sprzedawca”) jest: Marketing & E-Commerce Specialists LTD z siedzibą w Tbilisi, Gruzja, adres: Irakli Abashidze Str N34, Commercial space Na-3, entrance: 1 Floor 1, block I, Vake Distrcit, 0179 Tbilisi, Gruzja, numer rejestrowy Spółki 405369667, zwany dalej: “Sprzedawcą”
 4. Sklep umożliwia Kupującemu (Klient, Kupujący) zakup Kodu od Sprzedawcy. Zakup Kodu przez Kupującego od Sprzedawcy oznacza zawarcie wiążącej umowy o dostawę treści cyfrowych (Umowa o Dostawę Kodu) między Sprzedawcą a Kupującym.
 5. O ile nie Regulamin nie stanowi inaczej, kontakt z Nami możliwy jest na adres e-mail: info@fifapoints.pl, w każdym wypadku w dni robocze. Dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Przez godziny robocze uważa się godziny w dniach roboczych.
 6. Wszelkie znaki towarowe, nazwy handlowe oraz znaki usługowe należą do ich prawnej właścicieli i są używane w Sklepie jedynie dla celów informacyjnych.
 7. Zabrania się naruszania przez Kupującego dóbr osobistych sprzedawcy, w szczególności zamieszczenia lub rozpowszechniania informacji, postów lub komentarzy za pomocą środków komunikacji elektronicznej w przestrzeni internetowej, w tym na forach, na social mediach, Facebooku, Twitterze itp.

§2. Zgody

 1. Poprzez korzystanie ze Sklepu akceptujesz niniejszy Regulamin oraz wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów korzystania ze Sklepu, w szczególności zwarcia i wykonania Umowy o Dostawę Kodu w zakresie i celu niezbędnym do korzystania ze Sklepu.
 2. Zasady przetwarzania Twoich danych osobowych zawarte są w naszej Polityce Prywatności (Załącznik nr 1 do Regulaminu), która jest dostępna pod adresem: https://fifapoints.pl/polityka-prywatnosci
 3. Korzystając ze Sklepu, możesz wyrazić zgodę na otrzymywanie na podany przez Ciebie adres e-mail lub numer telefonu (jeśli udostępniłeś go Nam – w formie smsów lub mmsów materiałów o charakterze promocyjnym lub reklamowych od Sklepu, naszych partnerów lub podmiotów z nami współpracujących, w tym również newslettera o promocjach i naszych nowych produktach. Zgodę taką możesz odwołać w każdym czasie.

§3. Przestrzeganie zasad Gry

 1. Kupujący nabywający Kody zobowiązuje się do wykonania Umowy o Dostawę Kodu, jak również użycia Kodu w Grze, co oznacza że jest to zgodne z zasadami Gry lub zgoda została udzielona przez właściciela Gry lub osobę do tego upoważnioną. W innym wypadku, Kupujący jest zobowiązany do natychmiastowego przerwania korzystania ze Sklepu, a jeśli jest na etapie rejestracji, nie może się On zarejestrować w Sklepie.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo, by Kody nie były dostępne dla Kupujących, którzy korzystają z Produktów niezgodnie z zasadami Gry.
 3. To Kupujący jest wyłącznie zobowiązany to przestrzegania warunków zawartych w paragrafie 1. i 2.
 4. Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania, czy Kupujący przestrzega zasad Gry.
 5. Jeśli nie będziesz przestrzegał zasad Gry lub złamiesz zasady zawarte w paragrafie 1. lub 2., Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności ani wobec Ciebie, ani wydawcy lub właściciela Gry.

§4. Prawa autorskie do Sklepu

 1. Wszystkie prawa autorskie, prawa do własności intelektualnej, prawa własności przemysłowej czy inne prawa do Sklepu, jego części, kodu źródłowego jak również prawo do posiadania kopii Sklepu należy do Sprzedawcy.
 2. Kupujący nie uzyskuje mocą niniejszego Regulaminu jakichkolwiek innych praw do Sklepu niż wprost mu udzielone na mocy niniejszego Regulaminu i z niego wynikające.
 3. Kupujący jest zobowiązany do przestrzegania zasad zawartych w paragrafie 1.
 4. W szczególności zabrania się Kupującemu:
  1. w zakresie utrwalania i reprodukowania Sklepu – tworzenia kopii Sklepu poprzez wykorzystywanie takich technik jak druk, reprografia, dysk magnetyczny i techniki cyfrowe;
  2. w zakresie obrotu oryginałem Sklepu lub kopiami, na których Sklep został utrwalony – dystrybuowania, nieodpłatnego użyczania lub wynajmowania oryginału lub jego kopii
  3. w zakresie rozpowszechniania Sklepu w inny sposób niż przedstawiony w punktach a) i b) – publicznego wykonywania, wystawiania, prezentowania, komunikowania, nadawania i odtwarzania, jak również udostępniania Sklepu dla publiczności w taki sposób, aby jakakolwiek osoba miała do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
  4. wprowadzania zmian w kodzie źródłowym Sklepu
  5. zaburzania działania Sklepu, jak również ingerowania w jego działanie.
  6. usuwania lub omijania zabezpieczeń Sklepu przeciw powielaniu lub rozpowszechniania Sklepu
  7. usuwania lub modyfikacji bez upoważnienia informacji dotyczących praw autorskich i ich właściciela.
 5. Każde naruszenie praw autorskich Sklepu skutkować może odpowiedzialnością prawną, w tym odpowiedzialnością odszkodowawczą.

§5. Wymagania techniczne potrzebne do korzystania ze Sklepu

 Do korzystania ze Sklepu niezbędne są:

  1. stały dostęp do Internetu;
  2. prawidłowo skonfigurowana przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies – Microsoft Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 2.0,;
  3. włączone funkcje Java Script oraz Pliki Cookies;
  4. aktywana i prawidłowo skonfigurowana skrzynka e-mail
  5. prędkość łącza nie niższa niż 512 kb.
 1. Sprzedawca nie jest zobowiązany do szkolenia Kupującego z korzystania ze Sklepu. Kupujący jest zobowiązany zrobić to samodzielnie, korzystając z zakładki „POMOC” lub intuicyjnie. Zawarte tam informacje nie są częścią regulaminu, a są jedynie instrukcjami, jak korzystać ze Sklepu.
 2. Kupujący jest świadomy, że korzystanie z dodatkowego oprogramowania jak AdblockPlus lub Flashblock może spowodować problemy z prawidłowym działaniem lub całkowicie go zakłócić.

§6. Zamówienia i dostawa

 1. Zamówienia są realizowane w czasie podanym podczas składania zamówienia. Postaramy się wysłać Ci kod niezwłocznie, ale z różnych przyczyn wysyłka może ulec opóźnieniu – na co wyrażasz zgodę. Jeśli kod nie zostanie Ci dostarczony w terminie 12 godzin od zaksięgowania płatności, skontaktuj się proszę z Nami pod adres: info@fifapoints.pl podając numer zamówienia, postaramy się jak najszybciej je zrealizować. Jeśli mimo tego Kod nadal nie został Ci dostarczony w terminie 24 godzin od ostatniego kontaktu, przysługuje Ci prawo odstąpienia od umowy i otrzymania zwrotu płatności
 2. Nie bierzemy odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z działania lub zaniedbania innego niż nasza umyślna wina, takie jak opóźnienia po stronie banku, operatorów płatności, operatorów komórkowych, operatorów numerów SMS Premium, błędów, niepoprawnego działania, bugów serwera lub platformy.
 3. Zamówienie może być zrealizowane tylko, jeśli Kupujący zapłacił pełną kwotę.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do niewykonania Twojego zamówienia i zwrotu pieniędzy w przypadku nagłej zmiany sytuacji, której nie dało się przewidzieć. W takim wypadku zwrotu pieniędzy dokonamy w ciągu 14 dni od momentu poinformowania Cię o braku możliwości wykonania zamówienia.
 5. Nie bierzemy odpowiedzialności za Twoje błędy w momencie wykonywania płatności. Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, skontaktuj się z operatorem płatności.
 6. Zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzania promocji i udzielania rabatów. Regulaminy promocji i rabatów będą dostępne za każdym razem w Sklepie. Zasady te mogą być zmieniane za każdym razem i powinny zależeć tylko od Sprzedawcy. Taka modyfikacja nie wymaga zmiany tego Regulaminu.
 7. Zastrzegamy sobie prawo, by w celu wykonania Umowy o Dostawę Kodu sprawdzić Twoją tożsamość oraz wiarygodność. W celu weryfikacji, mamy prawo żądać od Ciebie dokumentu lub informacji potwierdzającej Twoją tożsamość oraz wiarygodność. Mamy prawo odmówić zawarcia z Tobą umowy, bez podawania przyczyny, szczególnie gdy weryfikacja nie została zakończona pozytywnie.
 8. Nie bierzemy odpowiedzialności za błędy, bugi, nieodpowiednie działanie żadnych produktów, na które nie mamy wpływu. W przypadku niepoprawnego działania lub błędu serwerów EA lub operatorów płatności, wysyłka Kodu może się wydłużyć.

§7. Sposoby płatności

Możesz użyć następujących sposobów płatności:

 • Conotoxia
 • Paysafecard
 • NowPayments

Nie bierzemy odpowiedzialności za zaniedbania banku, operatorów płatności, agentów płatności czy operatorów komórkowych.

§8. Polityka zwrotów

Prawo odstąpienia od umowy. Ze względu na charakter sprzedawanych przedmiotów, (Kod do gry – produkt cyfrowy) po zakupie Kodu nie ma możliwości jego zwrotu, chyba że jest on wadliwy, o czym niżej.

Zasada niniejsza dotyczy również sprzedaży na terytorium Unii Europejskiej, w krajach, w których wdrożona została Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25.10.2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577 EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

Konsument, przebywający na terytorium UE lub będący obywatelem lub rezydentem kraju UE kupując Kod

1) wyraża zgodę na spełnienie świadczenia – dostarczenie treści cyfrowej (Kodu) niezwłocznie po opłaceniu zamówienia, tj. w czasie trwania okresu na odstąpienie od umowy; oraz

2) przyjmuje do wiadomości, że tym samym traci on przysługujące mu prawo do odstąpienia od umowy w rozumieniu art. 16 pkt m) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów.

Sprzedawca dostarczy takiemu konsumentowi potwierdzenia zawarcia umowy na trwałym nośniku w rozsądnym terminie po zawarciu umowy na odległość, a najpóźniej przed rozpoczęciem wysyłania Kodu. Potwierdzenie to obejmuje potwierdzenie uprzedniej wyraźnej zgody konsumenta i przyjęcia do wiadomości przez konsumenta, zgodnie z art. 16 lit. m), zaś informacje, o których mowa w art. 6 ust. 1 Dyrektywy dostarczane są konsumentowi na trwałym nośniku przed zawarciem umowy na odległość (tj. w szczególności w formie potwierdzenia zamówienia).

 

§9. Odpowiedzialność Sprzedawcy

 Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek działanie lub zaniedbanie Kupującego korzystającego ze Sklepu.

 1. Sprzedawca nie jest zobowiązany, by sprawdzić czy działanie lub zaniedbanie dokonane przez Kupującego jest zgodne z prawem.
 2. Kupujący jest w pełni odpowiedzialności za swoje działania i pomyłki podczas korzystania ze Sklepu.
 3. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, Sprzedawca jest zobowiązany do naprawienia szkody wobec Kupującego, która wynikała z ograniczonego dostępu lub braku dostępu, ale tylko jeśli była to umyślna wina Sprzedawcy. To Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia dowodów, które to potwierdzają.
 4. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego powinna pokrywać tylko faktyczną szkodę i nie pokrywa utraty zysku (lucrum cessans) i jest ograniczona do sumy 100 (sto) euro.
 5. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za żadne działania i szkody wynikające z:
  1. Nie dostosowania się przez Kupującego do wymagań technicznych potrzebnych do korzystania z systemu IT używanego przez Sprzedawcę
  2. Braku możliwości korzystania ze Sklepu, z powodu nie leżącego po stronie Sprzedawcy
  3. Siły wyższej, wojen, ataku terrorystycznego, pożaru i powodzi w serwerowni, ataku hackerskiego, awarii, przyczyn zależnych od dostawcy usług Internetowych, uszkodzenia lub błędu system lub urządzenia Kupującego, błędu w serwerowni, przyczyn zależnych od osób trzecich (dostawcy usług telekomunikacyjnych, hostingowych, banku, poczty, kuriera, e-mail, zarządcy domeny i podobnych usług, operatora płatności);
  4. Niedozwolonego korzystania ze Sklepu przez Kupującego lub inną osobę
  5. Szkodliwego lub łamiącego prawo zachowania lub zaniedbania użytkownika Internetu.
  6. Z powodu oprogramowania innego niż Sklep (np. Microsoft Windows);Odrzucenia wiadomości e-mail przez serwery inne niż serwery Sklepu, np. z powodu filtrów, blokad lub błędu tychże systemów.
  7. wirusów i trojanów;
  8. w innych przypadkach opisanych w Regulaminie.
 6. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za oznaczenie swoich wiadomości lub wiadomości Kupującego jako spam przez serwery e-mail, z których korzysta Kupujący albo Sprzedawca.
 7. Sprzedawca ma prawo zarządzić przerwę techniczną w funkcjonowaniu Sklepu. W takim wypadku Sprzedawca informuje Kupującego wiadomością, chyba że przerwa ta była niespodziewana lub nagła.
 8. Sprzedawca ma prawo ograniczyć czasowo niektóre funkcje Sklepu, sprawić by były one aktywne tylko w niektórych godzinach lub wprowadzić ograniczenia co do nich, jeśli brak limitu mógłby ograniczyć stabilność Sklepu. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za konsekwencje wyżej wymienionych działań.
 9. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Kupującego wynikające z korzystania z niezabezpieczonego komputera lub niepoprawnie działającego oprogramowania antywirusowego. W szczególności za włamania do: systemu użytego przez Kupującego, jego poczty e-mail, hasła, nazwy użytkownika; dokonanego przez osobę trzecią lub wirusa na komputerze Kupującego.

§10. Reklamacje

 1. Klient (Kupujący) ma prawo złożenia reklamacji na piśmie na adres siedziby Sprzedawcy lub emailowo na wskazany na stronie adres e-mail Sprzedawcy, lub poprzez dostępny na stronie formularz kontaktowy, jeżeli:
 • Kod nie został dostarczony lub też
 • dostarczony Kod jest wadliwy
 1. Reklamacja winna zawierać imię i nazwisko lub nazwę Klienta, jego adres e-mail, dokładny opis sytuacji i zgłaszane przez Klienta roszczenia. Jeżeli reklamacja nie zawiera wszystkich wymaganych danych, Sprzedawca wezwie Klienta do ich uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 2. Jeżeli Kod nie został dostarczony, Sprzedawca podejmie wszelkie próby niezwłocznego dostarczenia Kodu, a jeżeli nie ma takiej możliwości, Klient otrzymuje zwrot zapłaconej Ceny (zgodnie z §7 ust. 4).
 3. Jeżeli Kod jest wadliwy, Sprzedawca wymieni Kod na nowy wolny od wad, chyba że jest to niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, wówczas Klient otrzymuje zwrot zapłaconej Ceny. Jeżeli ponownie dostarczony Kod jest wadliwy, Klient może wedle swojego wyboru żądać ponownego dostarczenia niewadliwego Kodu lub zwrotu zapłaconej Ceny.
 4. Sprzedawca powinien rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 (czternastu dni) roboczych od dnia otrzymania poprawnej reklamacji, zawierającej wszystkie wymagane dane. Brak odpowiedzi w tym czasie nie oznacza, że reklamacja została zaakceptowana przez Sprzedawcę. O decyzji Sprzedawca informuje Klienta. Termin rozpatrywania Reklamacji może ulec przedłużeniu, w szczególności ze względu np. na konieczność wnikliwej analizy podstaw reklamacyjnych.
 5. Poprawnie zrealizowany kod (aktywowany zgodnie z instrukcją dołączoną do kodu) przypisuje FIFAPoints do konta w przeciągu maksymalnie 2 godzin od czasu aktywacji. Jeżeli w tym czasie FIFA Points nie zostaną przypisane do konta, należy zgłosić reklamację na adres email: info@fifapoints.pl
 6. Sprzedawca może dokonać sprawdzenia nabytego przez Klienta Kodu pod kątem jego ewentualnej wadliwości. W szczególności dotyczy to sytuacji, jeśli Klient podnosi, że zakupiony Kod był już wcześniej aktywowany lub też dotyczy innego programu lub innej wersji programu niż wskazana przez Sprzedawcę. Sprzedawca może także uzależnić uznanie Reklamacji od podpisania przez Klienta oświadczenia i wysłania go w formie pisemnej lub skanu o treści:

„Świadom odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań i odpowiedzialności przed prawem, oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie w reklamacji oznaczonej numerem…………. okoliczności, w szczególności dotyczące wadliwości Kodu u o nazwie ………….. są prawdziwe i rzetelne, w szczególności wady Kodu nie powstały z przyczyn leżących po mojej stronie”

§11. Przekazanie Sklepu

Sprzedawca ma prawo przenieść prawa lub obowiązki zawarte w Regulaminie w całości lub w części do osób trzecich, jak również powierzyć wykonywanie tych praw lub obowiązków w całości lub części osobom trzecim. Może w szczególności sprzedać, darować, wydzierżawić Sklep jako przedsiębiorstwa (lub jego zorganizowaną część). Wszystkie powyższe czynności stanowią wystarczający tytuł do przekazania danych osobowych  Klientów nabywcy praw/obowiązków, osobie której powierzono wykonywanie praw/obowiązków jak i nabywcy/obdarowanemu/dzierżawcy przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części – bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody Klientów. O przeniesieniu Sklepu na inny podmiot Sprzedawca lub też nabywca Sklepu zawiadomią Klienta stosownym komunikatem.

§12. Postanowienia końcowe

 Załącznik do Regulaminu (Polityka Prywatności) stanowi jego integralną część

 1. Regulamin jest dostępny nieodpłatnie dla każdego Kupującego pod adresem: [ ] w takiej formie, by Kupujący, przed korzystaniem ze Sklepu lub w momencie rozpoczęcia korzystania z niego, był w stanie otrzymać, przywrócić i zachować (wykluczając sytuacje nadzwyczajne) treść Regulaminu, korzystając z systemu IT, którego używa. W razie wątpliwości co do znaczenia warunków Regulaminu, możesz skontaktować się ze Sprzedawcą.
 2. Sprzedawca ma prawo zmienić Regulamin w każdym czasie. O planowanej zmianie Regulaminu Sprzedawca, informuje na stronie internetowej Serwisu, na 7 dni przed dniem wprowadzenia zmian w życie („Dzień Aktualizacji”) umożliwiając także Kupującym odwiedzającym stronę zapoznanie się ze zmienioną treścią Regulaminu.
 3. Przy pierwszym zalogowaniu się przez Kupującego do Sklepu, mającym miejsce od 7 dnia przed Dniem Aktualizacji, będzie mu wyświetlany Komunikat zawierający informację, o której mowa wyżej oraz także zapoznanie się ze zmienioną treścią Regulaminu oraz umożliwiający akceptację zmian albo odmowę akceptacji, co równoznaczne jest z rozwiązaniem przez Klienta Umowy o korzystanie ze Sklepu przy czym:
  1. Jeżeli pierwsze zalogowanie następuje do Dnia Aktualizacji włącznie – rozwiązanie Umowy następuje z Dniem Aktualizacji;
  2. Jeżeli pierwsze zalogowanie następuje po Dniu Aktualizacji – rozwiązanie Umowy następuje z chwilą odmowy akceptacji.
 4. Regulamin w zmienionej wersji ma zastosowanie do czynności Sprzedawcy i Kupującego, w szczególności do Umów o Dostawę Kodu i ich skutków (w zakresie stosunków prawnych z tym Kupującym), dokonanych:
  1. Jeżeli pierwsze zalogowanie następuje do Dnia Aktualizacji włącznie – od Dnia Aktualizacji:
  2. Jeżeli pierwsze zalogowanie następuj po Dniu Aktualizacji – od dnia akceptacji zmian przez danego Kupującego.

Do czynności Sprzedawcy i Kupującego, w szczególności Umów o Dostawę Kodu i ich skutków dokonanych przed odpowiednio Dniem Aktualizacji/dniem akceptacji zmian przez danego Kupującego, zastosowanie mają przepisy poprzedniej wersji Regulaminu.

 1. Zasady korzystania ze Sklepu, w tym zasady zawierania i wykonywania Umów o Dostawę Kodów podlegają prawu właściwemu dla siedziby Sprzedawcy.
 2. Wszystkie spory między Kupującym a Sprzedawcą wynikające z korzystania ze Sklepu jak i Umowy o Dostawę Kodu rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 3. Regulamin w obecnej wersji ma zastosowanie do czynności Sprzedawcy i Kupującego, w szczególności do Umów o Dostawę Kodu i ich skutków dokonanych od dnia 03.2023 r. Do czynności Sprzedawcy i Kupującego, w szczególności Umów o Dostawę Kodu i ich skutków dokonanych do dnia: 01.02.2023, zastosowanie mają przepisy poprzedniej wersji Regulaminu, dostępnej tutaj [POPRZEDNI REGULAMIN]

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

1. Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady dotyczące ochrony oraz przetwarzania Danych Osobowych użytkownika przez Administratora Danych Osobowych (Sprzedawcę) w ramach prowadzonego sklepu internetowego dostępnego pod adresem  www.fifapoints.pl  (Sklep, Strona Internetowa). Zwrot „korzystanie ze Strony Internetowej” rozumieć należy w sposób identyczny jak “korzystanie ze Sklepu”, “korzystanie z treści Strony Internetowej” oraz “nabywanie Treści Cyfrowych w Sklepie”,

Administratorem Danych Osobowych jest:  Marketing & E-Commerce Specialists LTD– spółka zarejestrowana zgodnie z obowiązującym prawem gruzińskim i wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców w Gruzji pod numerem:405369667, założona 17 grudnia 2019 roku, z zarejestrowaną siedzibą w Tbilisi, Gruzja, zwana także lub „Administratorem”.

2. Dane Osobowe przetwarzane przez Administratora

 1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe. Korzystając ze Strony Internetowej, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie następujących danych:
 • adres e-mail,
 • imię i nazwisko;
 1. Administrator może także gromadzić oraz przetwarzać inne dane przesłane przez użytkownika. Ich podawanie nie jest obowiązkowe (mogą one zostać wprowadzone przez użytkownika podczas korzystania ze Strony celem usprawnienia jej użytkowania lub też uzyskania dostępu do określonych funkcji). Dane te użytkownik będzie mógł również podać podczas uiszczania Opłat:
 • numer konta bankowego,
 • numer karty kredytowej lub debetowej
 • adres użytkownika
 • kod pocztowy
 • województwo
 • data urodzenia
 1. Celem zalogowania się do Strony Internetowej, użytkownik podać musi następujące dane:
 • Adres e-mail;
 • Hasło dostępowe.
 1. Administrator może także (podobnie jak ma to miejsce w przypadku innych stron) przetwarzać dane dotyczące ruchu sieciowego w obrębie Sklepu, a więc:
 • adresy IP użytkowników;
 • Logi cyfrowe
 1. Gromadzone informacje odnośnie sposobu korzystania z Witryny przez użytkownika;
 • Typ przeglądarki internetowej;
 • Nazwa domeny;
 1. Rodzaj system operacyjnego.
 2. Strona Internetowa wykorzystywać może także tak zwane pliki Cookie, które to umożliwiają dostosowanie usług oraz oferowanych treści do indywidualnych potrzeb i wymogów Kupujących, jak również do gromadzenia statystyk dotyczących sposobu w jaki Kupujący korzystają ze Strony. Wyłączenie opcji zapisywania plików Cookie z poziomu przeglądarki internetowej nie powinno mieć negatywnego wpływu na dostępność Strony Internetowej, jednakże może utrudnić lub uniemożliwić dostęp do niektórych jej funkcji. Pliki Cookie nie zawierają jakichkolwiek danych osobowych. 

3. Do jakich celów przetwarzane są moje dane osobowe?

Dane osobowe użytkownika przetwarzane są przez Administratora do celów ściśle związanych z prowadzonym Sklepem Internetowym, głównie do wywiązania się z postanowień zawartej z użytkownikiem Umowy o Dostawę Treści Cyfrowych.

Korzystając ze Sklepu, możesz wyrazić zgodę na otrzymywanie na podany przez Ciebie adres e-mail lub numer telefonu (jeśli udostępniłeś go Nam – w formie smsów lub mmsów materiałów o charakterze promocyjnym lub reklamowych od Sklepu, naszych partnerów lub podmiotów z nami współpracujących, w tym również newslettera o promocjach i naszych nowych produktach. Zgodę taką możesz odwołać w każdym czasie.

 1. Kto ma dostęp do moich osobowych?

Następujące podmioty mają dostęp do danych osobowych użytkownika:

 • Administrator;
 • Osoby zatrudnione przez Administratora lub świadczące usługi ściśle związane z Witryną (programiści, informatycy, administratorzy danych, osoby odpowiedzialne za zarządzenie systemem) – w zakresie określonym przez Administratora;

Operatorzy płatności cyfrowych:  Conotoxia, Paysafecard, NowPayments

Organy krajowe do celów prowadzenia dochodzeń i śledztw, pod warunkiem, że rzeczone organy mają prawo wglądu w rzeczone dane na mocy obowiązującego prawa (na przykład prokurator, funkcjonariusze policji, rzecznik praw obywatelskich) oraz że administracja jest prawnie zobowiązana do udostępnienia organom państwowym danych osobowych użytkownika.

 1. W jaki sposób są chronione moje dane osobowe?

Dane osobowe użytkownika objęte są kompleksową ochroną. Serwer na którym zapisane są dane Strony Internetowej znajduje się w serwerowni firmy gwarantującej wysoki standard ochrony danych. Powyższa firma dokłada wszelkich starań mających na celu uniemożliwienie dostępu i modyfikacji danych osobowych użytkownika przez osoby niepowołane. Co więcej, dane chronione są przy pomocy protokołu SSL.

Osoby zatrudnione przez Administratora zobowiązane są do używania chronionych hasłem wygaszaczy ekranu kiedy opuszczają swoje stanowisko pracy. Po powrocie muszą one wprowadzić hasło ponownie celem uzyskania dostępu do danych osobowych użytkownika. Administracja informuje pracowników regularnie o zasadach dotyczących bezpieczeństwa oraz ochrony prywatności.

W przypadku, gdy użytkownik zostanie poproszony o podanie danych osobowych w ramach formularza rejestracyjnego (takich jak numer karty kredytowej) dane takie chronione oraz szyfrowane będą przy pomocy protokołu SSL. Podczas wprowadzania danych prywatnych na pasku adresu przeglądarek takich jak Netscape Navigator czy Mozilla Internet Firefox pojawi się zamknięta kłódka, kto podczas standardowego przeglądania witryn pozostaje otwarta. 

 1. Co dzieje się z moimi danymi osobowymi, gdy usunę konto na Stronie?

W takiej sytuacji dane osobowe użytkownika są usuwane z bazy danych i nie będą dalej przetwarzane. Dane użytkownika zostaną usunięte w przeciągu 14 dni od momentu usunięcia przez niego konta w serwisie.

Zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, Administrator zobowiązany jest do przetwarzania danych osobowych, które:

 • są niezbędne to realizacji płatności oraz świadczenia usług z nimi związanych. Podsumowanie transakcji przesyłanych użytkownikowi może nie zawierać typu, czasu trwania, częstotliwości oraz innych parametrów technicznych dotyczących usług, z których korzysta użytkownik, chyba że użytkownik zażąda przesłania szczegółowego zestawienia danych dotyczących takich usług;
 • są niezbędne do prowadzenia dochodzenia związanego z nieprawidłowym lub bezprawnym użytkowaniem Strony
 • muszą być przetwarzane na mocy podpisanych umów lub rozporządzeń;
 • w przypadku danych dotyczących ruchu sieciowego – przetwarzane będą dane które są niezbędne do identyfikacji problemów i błędów technicznych występujących podczas świadczenia usług.

Co więcej, w przypadku nieprawidłowego lub bezprawnego użytkowania witryny (niezgodnego z regulaminem lub przepisami obowiązującego prawa) Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe użytkownika w stopniu niezbędnym do określenia stopnia jego odpowiedzialności za popełnione naruszenia lub wykroczenia, pod warunkiem otrzymania a następnie zachowania do celów dowodowych informacji o nieprawidłowym lub bezprawnym użytkowaniu Strony przez użytkownika. Użytkownik powinien zawsze przestrzegać regulaminu korzystając ze Strony.

 1. Jakie prawa dodatkowe przysługują mi z tytułu przetwarzania moich danych osobowych?

Użytkownik może usunąć dane osobowe podane na stronie w dowolnym momencie. Należy jednak pamiętać, że usunięcie podanych danych jest równoznaczne z usunięciem konta w Sklepie.

Użytkownik ma prawo domagać się usunięcia swoich danych osobowych ze strony. Należy jednak pamiętać, że w przypadku, gdy dane takie są niezbędne do korzystania ze strony, ich usunięcie będzie równoznaczne z usunięciem konta użytkownika. Wniosek o usunięcie danych osobowych można wysłać ko wysyłając wiadomość elektroniczną na adres: info@fifapoints.pl

Użytkownik może w dowolnym momencie uzyskać dostęp do swoich danych osobowych przetwarzanych w ramach Witryny, jak również zmienić ich treść, zaktualizować je lub całkowicie je usunąć, z wyjątkiem danych które przetwarzane i przechowywane muszą być przez Administrację w świetle obowiązującego prawa. Użytkownik może uzyskać dostęp, zmienić, zaktualizować lub usunąć swoje dane osobowe wysyłając wiadomość e-mail na adres: info@fifapoints.pl

Na stronach Serwisu mogą być zainstalowane Widgety aplikacji macierzystych, takich jak Facebooka czy Twitter („Serwis Macierzysty”), których funkcją może być m. in. zbierane Twoich danych o aktywności w Serwisie oraz ich profilowanie, zgodnie z regulaminem Serwisu Macierzystego, jeżeli wcześniej ten regulamin akceptowałeś. Jeśli nie zaakceptowałeś regulaminu Serwisu Macierzystego (np. nie jesteś użytkownikiem Facebooka/ Twittera), to widget nie będzie zbierał Twoich danych ani dokonywał profilowania. Jeżeli jesteś zarejestrowanym Użytkownikiem, możesz także w dowolnej chwili dezaktywować Widget używając opcji dostępnej w zakładce „Zgody na profilowanie” w Panelu Użytkownika – nie będzie on więcej pojawiał się wówczas na stronie do momentu aktywacji, jeżeli jesteś niezarejestrowany, to do momentu, dopóki Serwis będzie mógł zidentyfikować Cię używając np. cookies.

USŁUGA GOOGLE ANALYTICS

Google Analytics to narzędzie Google używane do analizy ruchu w Internecie pozwalające Nam na uzyskanie analizy w czasie rzeczywistym, jak nasza strona jest używana, jak często i przez kogo. Google Analytics używa kodów śledzących, które są dodane do strony internetowej. Każdy użytkownik jest rejestrowany z unikalnym ID, zatem Google Analytics może dostarczyć informacji, ilu unikalnych odwiedzających pojawia się na stronie oraz ilu z nich powraca, jak często dany użytkownik odwiedzał witrynę, jakie strony odwiedzał, jak długo pozostał na danej stronie, jakie interakcje miały miejsce. Zgodnie z informację Google zawartą tutaj: https://privacy.google.com/businesses/adsservices/ (Google Ads Data Protection Terms: Service Information) Google Analytics zbiera następujące typy danych osobowych: identyfikatory online włączając pliki cookies, Adresy IP oraz identyfikatory urządzeń oraz identyfikatory klientów. Szczegółowe informacje na temat zbierania danych przez Google dostępne są także w Polityce Prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Wyrażając zgodę na używanie Google Analytics wrażasz zgodę na zautomatyzowane przetwarzanie Twoich danych osobowych, takich jak: identyfikatory online włączając pliki cookies, adresy IP oraz identyfikatory urządzeń oraz identyfikatory Klientów (zgodnie z Google Ads Data Protection Terms – Service Information https://privacy.google.com/businesses/adsservices/ do oceny niektórych czynników osobowych Twojej osoby, w szczególności tego, jak często odwiedzałeś nasze strony, jakie strony odwiedzałeś, jak długo pozostawałeś na naszej stronie, a także, jakie interakcje miały miejsce, w szczególności do analizy lub prognozy dotyczących Twoich osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczenia się, w tym dostarczenia informacji, jakie grupy użytkowników odwiedzają Naszą stronę z podziałem na wiek, płeć, zawodowe i prywatne zainteresowania, położenie geograficzne itp. Tym samym stosowane jest profilowanie.

Nawet jeżeli wyraziłeś zgodę na profilowanie to możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dodatkowo, jeżeli profilowanie dokonywane jest na potrzeby marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec profilowania Twoich danych na potrzeby takiego marketingu, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednio.

Masz także prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Ciebie dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji (jeżeli dotyczy) – informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotnych informacjach o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla Ciebie.